Wedstrijdreglement

Gentsekoop Awards 2020

Het onderstaand reglement is van toepassing op de wedstrijd “Gentsekoop Awards 2020”.

Artikel 1: De Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door de feitelijke vereniging Gentsekoop, vertegenwoordigd door de dames Evelien Bogaert, Mieke Van Steenkiste en Barbara Symons.

Artikel 2: Voorwaarden

 • De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen, onderbreken, verlengen, beëindigen, annuleren of uitstellen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de Organisator. De Organisator kan in al deze gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De Organisator kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen of onvoorziene omstandigheden van technische aard die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mailberichten, laattijdige ontvangst, identificatie van de verzender, websiteproblemen, enz.
 • In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van de Wedstrijd te verzekeren.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijzen.
 • In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Artikel 3: Inschrijvingen handelaars

 • Inschrijven is gratis.
 • Als deelnemende handelaar dien je (1) een eigen zaak (2) in het Gentse te hebben, die (3) geen horeca, franchise of keten is. Niet voldoen aan deze criteria is grond voor uitsluiting op ieder moment in de wedstrijd.
 • De deelnemende handelaar wordt via mail geïnformeerd over de benodigde informatie voor het opmaken van het stemmingsformulier.
 • Het niet doorgeven van de benodigde informatie voor het opmaken van het stemmingsformulier is grond voor uitsluiting op ieder moment in de wedstrijd.
 • De Organisator doet haar uiterste best de stemformulieren per deelnemende handelaar correct op te maken. Echter, bij mogelijke foute vermeldingen, foto’s, naam, ed vragen we de deelnemende handelaars zo snel mogelijk de Organisator te contacteren, om deze hiaten recht te zetten voor de resterende looptijd van het stemmen.
 • Er zijn tien categorieën. De deelnemende handelaars worden ingeschreven voor maximaal 1 categorie – dit op basis van vrijblijvende kandidaatstelling. De indeling per categorie wordt beslist door de Organisator.
 • De vier personen die de Organisator vertegenwoordigen vermeld in Artikel 1 mogen zelf niet deelnemen aan de Wedstrijd als deelnemende handelaar of als Publiekstemmer.

Artikel 4: Looptijd inschrijvingen handelaars

 • Inschrijven is mogelijk tot 15 november 2020 of tot het maximum van 150 deelnemers is bereikt.

Artikel 5: Finalisten en Winnaars

 • De Publiekstemmers bepalen door middel van hun stemmen (zie Artikel 7) per categorie drie finalisten. Deze finalisten zijn per categorie de top 3 deelnemende handelaars met de meest behaalde publiekstemmen.
 • Resulteert een gelijk aantal stemmen in meer dan drie finalisten, dan worden de nodige extra finalisten meegenomen in de finale.
 • De finale: uit de finalisten per categorie zal een Vakjury de uiteindelijke winnaar selecteren. De Vakjury wordt samengesteld door de Organisator. De Organisator stelt hiertoe de correcte finalistenlijst op voor de Vakjury. Het bepalen van de winnaar door de Vakjury gebeurt aan de hand van criteria die de missie en visie van de feitelijke vereniging Gentsekoop belichamen. Deze criteria worden bepaald in samenspraak tussen de Vakjury en de Organisator. De criteria worden door de Organisator toegelicht aan de vakjury.
 • Het is de Vakjury en de Organisator niet verplicht om de keuze van de winnaar per categorie te motiveren.

Artikel 6: Bekendmaking Winnaars

 • De 10 Winnaars worden uiterlijk op 31 december 2020 bekendgemaakt.
 • De 10 Winnaars worden zowel persoonlijk als via sociale media geïnformeerd over hun overwinning.

Artikel 7: Publiekstemmers

 • Publiekstemmers kunnen enkel stemmen uitbrengen via de voorziene online formulieren, er is 1 online formulier voorzien per categorie.
 • Publiekstemmers kunnen als persoon maar 1 (één) maal stemmen per categorie. Om deze voorwaarde te kunnen controleren, is het voor Publiekstemmers verplicht om bij het stemmen hun e-mailadres op te geven.
 • Bij elk vermoeden van meerdere deelnames door dezelfde persoon binnen dezelfde categorie, kan de Organisator bij het tellen stemmen ongeldig verklaren, alsook de begunstigde van de stemmen uitsluiten uit de wedstrijd, of andere nodige maatregelen nemen, en dit zonder verdere verantwoording.
 • Elke Publiekstemmer maakt kans op het winnen van een waardebon door een partner van de Organisator. Om kans te maken op deze prijs vullen Publiekstemmers de schiftingsvraag in die vermeld is op de online formulieren.
 • Voor elke categorie van de awards wordt er minimum 1 waardebon uitgereikt aan de Publiekstemmer die de schiftingsvraag van het formulier invulde en het dichtst bij het juiste antwoord van de schiftingsvraag zit. In geval de Organisator meerdere waardebonnen uitreikt in een of meerdere categorieën, dan worden deze waardebonnen uitgereikt aan meerdere Publiekstemmers die respectievelijk het dichtst bij het juiste antwoord van de schiftingsvraag zitten.
 • Wanneer er in een categorie meerdere Publiekstemmers het correcte antwoord op de schiftingsvraag geven of het dichtst bij het juist antwoord zitten, wint de Publiekstemmer die het eerst een stem voor de bewuste categorie heeft uitgebracht.

Artikel 8: Looptijd van het Publiekstemmen

Begin: vrijdag 20 november 2020, 00u01 (CET, Central European Time)
Einde: woensdag 9 december 2020 om 23u00 (CET, Central European Time)

Artikel 9: Persoonsgegevens

Verscheidene persoonsgegevens van de deelnemende handelaars en de e-mailadressen van de Publiekstemmers zullen worden bewaard en elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Wedstrijd is opgenomen in een privacyverklaring op de website https://gentsekoop.be, via de webpagina https://gentsekoop.be/privacyverklaring/

Artikel 10: Contactgegevens Organisator

De Organisator is officieel te bereiken via onderstaand emailadres. We trachten een antwoord te formuleren binnen de drie werkdagen: gentsekoop@gmail.com